Na de Amerikaanse, nu de Nederlandse “Christenen”:  Geestelijke Kruistochten tegen de Aramese natie

Engelse versie

Evangelische Omroep: De voortrekker van deze kruistochten in Nederland en de verheerlijker van de door het Westen uitgevonden en inmiddels met “bloed en terrorisme” besmeurde geestelijke kolonisatie en slavernij product “Assyriers”.

In ons analyse van 10-10-2006, naar aanleiding van de uitzending van Netwerk, hebben wij geprobeerd om een tipje van de sluier te lichten omtrent de beweegredenen van EO en NCRV om de Aramese natie moedwillige aan Nederland te presenteren als “Assyriërs”- een term uitgevonden door de machtige Jezus van het Westen die ravage heeft aangericht in het oosten door het zaaien van leed en verdeeldheid onder de Aramese natie. In ons beknopte uiteenzetting van 12-10-2006, naar aanleiding van de onthoofding van Aramese priester in Irak, hebben wij geprobeerd de lezer te informeren omtrent de onderlinge haat tussen de Aramese denominaties, gecreëerd door de missionarissen in de 16e eeuw en 19e eeuw.

In deze analyse gaan wij proberen te achterhalen wat nu sommige mensen bij de EO bezielt om alles in het werk te stellen om de geschiedenis van ons volk, in de navolging van de missionarissen, te vervalsen. Wij vinden dit zeer ernstige kwestie; omdat de EO in staat wordt gesteld om dergelijk dingen te doen, dankzij het geld van de Nederlandse belastingbetaler. Echter, wij gaan eerst iets vertellen over de Amerikaanse Christenen en hun ijverige pogingen om ons volk compleet te negeren en hun eigen onheilige product te verheerlijken.

Irak oorlog 2003

Voor de aanvang van de oorlog tegen Irak, werd in Verenigde Staten een enorm campagne gevoerd om het volk op deze oorlog voor te bereiden waarbij een groot geweld werd gedaan aan de waarheid. Op diverse aangelegenheden heeft President Bush zelf aangekaart hoe Saddam Hussein zijn onderdanen bruut onderdrukte en noemde daarbij bijna alle Irakese groepen; behalve de inheemse Christelijke Arameeërs van Mesopotamië. Meer over deze kwestie vindt U hier: http://www.aramnahrin.org/English/G_W_BUSH_Arameans.htm

Dat Bush en de zijnen de Arameeërs uitgesloten hebben is te danken aan de fanatieke “Christenen” in de VS die nauwe contacten met de regering Bush onderhielden en nog steeds. Onder deze mensen kunnen worden genoemd Nina Shea en Paul Marshall van “Centre For Religious Freedom die zeer goede contacten met Bush onderhouden. De politieke en religieuze belangen lijken in de VS met elkaar zeer nauw te zijn verwrongen.

Het heeft zeker niet te maken met het feit dat ze onbekend mee waren; integendeel ze zijn zeer goed geïnformeerd omtrent de Aramese natie.

Na de oorlog, begonnen de Evangelisch /Baptische en andere “Christelijke’ groepen in Verenigde Staten, Canada en Australië hun krachten te bundelen en werd een campagne gevoerd, zowel online als in hun kranten waarin zij aandacht vroegen voor de situatie van de verdrukte en genegeerde “Assyriërs” in Irak waarbij niet zo nauw werd genomen met de kwaliteit van de berichtgeving. Om paar voorbeelden te noemen:

Nog nooit is er zoveel geweld gedaan aan de waarheid door hen die zich “Christenen” noemen als in dit geval. Feiten werden verdraaid, wilde getallen genoemd, dubieuze verhalen rondgeslingerd, historische vervalsingen doorgevoerd en dat allemaal in de naam van “Jezus”. Zo werden bijvoorbeeld getallen van 1.2 miljoen “Assyriërs” genoemd, terwijl er in werkelijkheid rond 20.000 mensen in Irak zijn die zich vereenzelvigen met de door de Anglicaanse missionarissen uitgevonden benaming “Assyriërs’. Met geen woord werd gerept over de ravage die hun voorouders in het Midden-Oosten hadden aangericht in de 16e en 19e eeuw. Ze waren echter zeer vrijgevig met hun “kritiek” als het ging om Islam en aanverwante zaken! Hypocrisie ten top dus!

Wat was de reden voor deze “Christenen” om willens en wetens ons volk te negeren en de Westerse geestelijke kolonisatie en slavernij product “Assyriërs” te verheerlijken?

Er zijn verschillende redenen hiervoor aan te voeren, te weten:

1. Hun eigen product

Het is hun eigen product uitgevonden door hun voorouders in de 19e eeuw. Men toont daarbij geen enkele respect voor bijvoorbeeld de Aramese katholieken en Orthodoxen die absoluut niets hiermee te maken willen hebben. Ze willen gewoon de geschiedenis vervalsing doorzetten.

2. Diverse groepringen onder de missionarissen

Professor John Joseph, een specialist over de Westerse missieactiviteiten in het Midden-Oosten, zegt over de missieactiviteiten in Urmia (Iran), Andere door het westen gesteunde stromingen begonnen zich te profileren in het begin van de 20ste eeuw. Een Zweeds - Amerikaanse “Augustana Synode” had een Nestoriaanse priester in dienst die een twee-dagen school bestuurde. De “Evangelican Association for theAdvancement of the Nestorian Church” opgericht in Berlijn in 1906 had een Nestoriaanse priester in dienst die een Lutherse opleiding kreeg in Duitsland. Gedurende tien jaren heeft een Duitse “Orient mission” een weeshuis buiten Urmia onderhouden voor de Nestoriaanse vluchtelingen uit de bergen. Andere kleine missies waren verbonden met “The American Dunkards”, “The Holiness Methodists”, “The American Southern Baptists and Northern Baptists” en de Engelse stromingen. Daar was waarschijnlijk geen enkel missieveld in de wereld waar zoveel rivaliserende “Christelijke” krachten aan het werk waren dan in Urmia in het begin van deze eeuw; allemaal vechtend voor de heerschappij onder deze enkele mensen. Het resultaat van deze ongepaste strijd uitte zich in demoralisatie, arrogantie van de kant van de Perzische Christenen, de transformatie van religie naar sport en handel. Deze factoren verminderden het respect van de Moslims voor de Christelijke gemeenschap en vermeerderde hun haatdragende jaloezie jegens de voor zichzelf opkomende en succesvolle buren

En uit al deze Westerse groeperingen zijn o.a. ontstaan: Nestorian Baptist Church, Assyrian Baptist Church, Nestorian Protestant Church, Assyrian Protestant Church, Assyrian Anglican Church, Assyrian Presbyteriaan Church…..enz… enz… Al deze groeperingen zijn nu actief in de VS en hebben via hun plaatstelijke kerken contact met de hogere “sferen” om invloed uit te oefenen.

Wat gebeurt er nu? Wel, de Westerlingen van diverse “christelijke” groeperingen, inclusief president George Bush en zijn geestverwanten, zullen dus hun geestelijke product en “broeders” verdedigen en op de voorgrond plaatsen; hetgeen ook in de praktijk gebeurt.

Wat een laagheid! Geachte lezer, houd alstublieft in gedachten dat sommige hypocriten zeggen "Ja, maar jullie zijn zo bekend geworden". Men vergeet te zeggen dat men dit willens en wetens heeft gedaan met het doel geschiedenis te vervalsen.

3. President George Bush en God

Bij zijn aantreden heeft Bush zich voorgeteld als “hoeder” van de Christenen. Dit werd door sommigen letterlijk opgevat. Een voorbeeld zal dit toelichten:

In een artikel verschenen in de online Magazine “Christian Today” van 24 maart 2004, getiteld, The Recent Attack of American Missionaries Makes Iraq a Minefield”; lezen wij, “Irak zal het centrum worden voor de verspreiding van het evangelie van Jezus Christ naar Iran, Libië, door het hele midden-oosten, “zei Kyle Fisk, directeur van de Nationale federatie van de Evangelischen, met ruim 4.5 miljoen Christenen in de Verenigde Staten….. Fisk legde verder uit de strategische voordelen voor het vestigen van missie bases in Irak, gebaseerd op de visies van de VS President George W. Bush.President Bush zei dat democratie zal zich spreiden van Irak naar de omliggende landen, “ zei Fisk. “Een vrije Irak zal ook ons toelaten om de boodschap van Jezus Christus te verspreiden zelfs in landen waar de wetten ons buiten houden”…….. “God en de president hebben ons gelegenheid gegeven om Jezus Christus naar het Midden-oosten te brengen,” zei Tom Craig, een afhankelijke Amerikaanse missionaris werkzaam in Irak en Cyprus.” Dit is mijn opdracht. Geen gevaar zal mij stoppen “…..

Welnu, de hoofdreden voor de missionarissen was het vestigen van een missiebasis in Irak. Door nu steeds te hammeren op “Assyrian Christians”, wilde men zichzelf een gerechtvaardigde reden geven om, in de navolging van de aangerichte ravage door hun voorouders in de 16e en 19e eeuw om de Aramese Christenen in het Midden-Oosten tegen elkaar op te hitsen, weer Midden-Oosten binnen te trekken om in de naam van de wrede Jezus van het westen dezelfde ravage te herhalen.

Immers, men wilde zeggen van “wij gaan de Christenen in Irak helpen”; een goed propaganda middel voor de achterban en een goede excuus om Irak binnen te komen.

Let wel, zoals gewoonlijk, waren er ook hier weer politieke en religieuze belangen met elkaar vermengd, een typisch paradepaardje van Jezus van het Westen. Zowel politieke als religieuze krachten wilden een goed ‘excuses’ hebben om zich te kunnen vestigen in Irak. Altijd vermenging van heilige en onheilige met elkaar om iets te maken wat nog heilig nog onheilig kan worden genoemd, typisch Jezus van het Westen.

4. De mysterieuze Ken Joseph

Meteen na de oorlog in Irak, verscheen een mysterieuze persoon met de naam “Ken Joseph”. Hij kwam uit het niets en introduceerde zich als Bapistische dominee en een “Assyrian Christian” uit Japan. Tientallen artikelen verschenen van zijn hand in diverse media waarin de Arameeërs valselijk aan de wereld als “Assyriërs” werden voorgesteld. Ken Joseph werd door de CIA gerekruteerd om het verblijf van de Amerikanen in Irak te rechtvaardigen zogenaamd “to proctect Assyrian Christians”. Wat een onvoorstelbare en brutale leugens!

(Meer informatie over Ken Joseph: http://www.aramnaharaim.org/English/Kenneth_Joseph.htm) waarin onderzoek wordt gedaan naar de onwaarheden van Joseph en zijn connectie met de CIA.

Evangelische omroep

Wij hebben U enkele voorbeelden gegeven die de beweegredenen van de Amerikaanse “Christenen” duidelijk maken waarom men de Arameeër heeft genegeerd. Let wel, het gaat hier om mensen met zulke lage moraal, dat ze werkelijk nergens voor deinzen om hun doel te bereiken. Hun strategie is als volgt:

 • 1. Ze geven eerst bekendheid aan “iets”, in dit geval "Assyrian Christians"..

 • 2. Ze schakelen ook hun netwerken die het voorkauwde verhaal allemaal op hun website plaatsen.

 • 3. Op deze wijze maken zij hun product bekend aan de wereld.

 • 4. Nadat ze bekendheid hebben gegeven aan hun product, zeggen ze dan , “Ja, zo bent U bekend geworden”.

 • 5. Als je protesteert tegen hun moedwillige valse informatie, dan krijg je te horen , “Ja, sorry, zo is het bekend geworden”.

Het moge U bekend zijn dat er bij de EO verschillende groeperingen zijn. Gereformeerden, hervormden, Evanglischen ..enz… enz.. Tijdens de evangelisatie onder de Oost- Arameeërs werden ook dergelijke groepen gevormd, zoals onder punt 2 aangegeven. Dit betekent dat een groepering bij de EO alles in het werk zal stellen om hun geestverwanten onder de Oost- Arameeërs onder de aandacht te brengen.

En dat verklaart zeer waarschijnlijk waarom sommige mensen bij de Evangelische Omroep sinds 2002 moedwillig bezig zijn om de geschiedenis van ons volk te vervalsen. Ze weten heel goed dat wij niet geamuseerd zijn met hun respectloos gedrag naar ons volk toe! Men schijnt ook geen moeite te hebben om met mensen samen te werken die zich hebben bezoedeld aan terrorisme. Het doel schijnt de hun middelen te heiligen.

Deze moedwillige pogingen tot identiteitsvervorming werd gedaan tijdens het programma “De ochtenden” onder leiding van o.a. de heer Tijs van den Brink en wel op de volgende ons bekende data (waarschijnlijk zijn er meer):

 • 1. Ochtenden: 11-12-2002 Mevrouw Matthea Vrij “De Assyrische Christenen in de USA”

 • (Onder andere Aramese taal en het Aramese volk wordt valselijk weergegeven als: Assyrische taal, Assyriërs in Twente enz.. enz.. )

 • 2. Ochtenden: 26-12-2002 Vergeten Genocide 1914/1915 Jeroen van Dommelen

 • (Het Aramese volk wordt valselijk weergegeven als: Assyriërs; Assyrische genocide enz.. enz..).

 • 3. Ochtenden: 20-01-2003 Elsbeth Gruteke

 • (Idem: Assyriërs, Assyriërs Irak enz.. enz..)

 • 4. Ochtenden 22- 4- 2004 (Tijs van den Brink)

 • (Turkse Genocide op de Armeniërs, Assyriërs en de Grieken)

 • 5. Ochtenden 4 Juni 2004 (Hans van der Linden, Elsbeth Gruteke, Matthea Vrij)

 • 6. Ochtenden 7 Juni 2004 (Hans van der Linden, Elsbeth Gruteke, Matthea Vrij)

In al deze uitzendingen werd doelbewust en respectloos de Aramese natie valselijk aan Nederland als “Assyriërs” gepresenteerd. In deze kruistochten dienen met name de dames Elsbeth Gruteke en Matthea Vrij te worden genoemd voor hun buitengewoon fanatieke en onheilige ijverigheid en bijna demonische gierigheid om de Arameeërs valselijk aan Nederland te presenteren. Het is ons onbekend wat er zich in de geesten van deze mensen afspeelt om op deze buitengewoon lage wijze ons identiteit te proberen te vervalsen. Deze ijverigheid tot geschiedenis vervalsing kan onmogelijk zijn ingegeven door Christus Jezus van de Bijbel, maar zeer waarschijnlijk door een andere Jezus, namelijk de wrede en de brutale Jezus van het Westen die ravage heeft aangericht onder de Aramese natie met als resultaat: hun ondergang in het midden-oosten.

De EO en de NCRV

De EO en de NCRV werken samen in het Programma Netwerk. Namens EO presenteert o.a. Tijs Van den Brink het Netwerk. De verwoede pogingen van de heer van den Brink zijn ons maar al te goed bekend om via het programma “De Ochtenden” groot geweld te doen aan de voorsprong van ons volk. Via Netwerk lijkt hij erin te zijn geslaagd om ook NCRV bij het vervormen van de historische feiten te betrekken. En dit zijn allemaal "Christenen" die pretenderen om normen en waarden in Nederland te verspreiden!


Aanverwante artikelen:

* Aramese Geestelijke Genocide
* VS President George Bush en Westerse Geestelijke Kolonisatie
* Verheerlijking Aramese geestelijke genocide door het Centrum voor Joodse Geschiedenis & Cultuur
* Rapport Irak Studiegroep: Arameeërs worden uitgesloten
* Veel gesteelde vragen over de Irakese Christenen
* Falsification of the Aramean history
*

VN Verklaringen

* De bakermat van beschaving Aram-Nahrin (Irak) staat in brand en huilt: Hoe het conflict op te lossen?
* Uitsluiting en discriminatie van het Inheemse Aramese volk van Mesopotamie (Aram-Naharaim)
* Geestelijke Kolonisatie en de ondergang van het inheemse Aramese volk van Aram-Nahrin
*

Is het Aramees aan het verdwijnen uit de landen van de voorvaders?